Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32498
Title: Một số giải pháp nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam
: Luận án TS. Kinh tế: 5.02.05
Authors: Nguyễn Thị Mão
Keywords: Kinh tế
Quản lý nhà nước
Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Abstract: Vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài. Phân tích quá trình thực hiện vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong thời gian qua. Đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò quán lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong thời gian tới
Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Trường Đại học Thương mại. Bộ giáo dục đào tạo
Publisher: Trường Đại học Thương mại
Date Created: 2000
Issue Date: 2000
Type: 2000
Format: 181 tr.,pdf
Spatial: Thư Viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_MOTSOGIAIPHAPNANGCAOVAITROQUANLYNHANUOC.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.