Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32507
Title: Sự phát triển của thương mại tự do trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay với vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái
: Luận án TS. Kinh tế: 5.02.05
Authors: Trương Mạnh Tiến
Keywords: Kinh tế
Thương mại tự do
Kinh tế thị trường
Bảo vệ môi trường
Abstract: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về tự do thương mại và bảo vệ môi trường sinh thái trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. Phân tích sự ảnh hưởng của quá trình phát triển thương mại tự do tới môi trường sinh thái trong thời kỳ chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở nước ta. Đề xuất các giải pháp nhằm bảo vệ môi trường sinh thái trong điều kiện phát triển thương mại tự do ở nước ta hiện nay
Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Trường Đại học Thương mại. Bộ giáo dục đào tạo
Publisher: Trường Đại học Thương mại
Date Created: 1996
Issue Date: 1996
Type: 1996
Format: 166 tr.,pdf
Spatial: Thư Viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_SUPHATTRIENCUATHUONGMAI.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 82,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.