Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32509
Title: Tổ chức lưu thông phân bón vô cơ theo cơ thế chị trường ở Viêt Nam
: Luận án TS. Kinh tế: 5.02.05
Authors: Nguyễn Tiến Dũng
Keywords: Kinh tế
Phân bón vô cơ
Cơ chế thị trường
Việt Nam
Abstract: Hệ thống hóa đặc điểm và nội dung cơ bản của tổ chức lưu thông phân bón vô cơ trong nền kinh tế thị trường. Phân tích thực trạng tổ chức lưu thông phân bón vô cơ ở Việt Nam. Đề ra phương hướng và các biện pháp cơ bản nhằm hoàn thiện quá trình lưu thông phân bón vô cơ ở Việt Nam
Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Trường Đại học Thương mại. Bộ giáo dục đào tạo
Publisher: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Date Created: 2001
Issue Date: 2001
Type: 2001
Format: 191 tr.,pdf
Spatial: Thư Viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_TOCHUCLUUTHONGPHANBONVOCO.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.