Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32514
Title: Marketing đào tạo và ứng dụng trong việc đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên thương mại dịch vụ miền núi phía Bắc
: Luận án phó TS. Kinh tế: 5.02.05
Authors: Nguyễn Quốc Tiến
Keywords: Kinh tế
Marketing đào tạo
Đổi mới công tác đào tạo
Abstract: Tổng quan marketing trong lĩnh vực đào tạo. Phân tích thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên thương mại - dịch vụ miền núi phía bắc. Đề xuất các giải pháp trong việc đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên thương mại - dịch vụ miền núi phía Bắc
Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bộ giáo dục đào tạo
Publisher: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Date Created: 1996
Issue Date: 1996
Type: 1996
Format: 153 tr.,pdf
Spatial: Thư Viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_MARKETINGDAOTAOVAUNGDUNG.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 79,64 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.