Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32515
Title: Tổ chức và quản lý hệ thống kênh Marketing của các doanh nghiệp Việt Nam
: Luận án TS. Kinh tế: 5.02.05
Authors: Trương Đình Chiến
Keywords: Kinh tế
Marketing
Doanh nghiệp
Abstract: Những vấn đề lý luận cơ bản về kênh marketing. Thực trạng tổ chức và quản lý các kênh marketing trên thị trường Việt Nam. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức và quản lý hệ thống kênh marketing của các doanh nghiệp trên thị trường Việt Nam
Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bộ giáo dục đào tạo
Publisher: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: 150 tr.,pdf
Spatial: Thư Viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_TOCHUCVAQUANLYHETHONGKENHMARKETING.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.