Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32530
Title: Một số thông tin tham khảo: Bảo hiểm xã hội ở Singapore
Authors: Trung tâm Thông tin - Thư viện và Nghiên cứu khoa học
Keywords: Bảo hiểm xã hội
Singapore
Abstract: Nội dung chuyên đề gồm: Giới thiệu về nguồn bảo hiểm xã hội chính cho hầu hết những người Singapore là quỹ tiết kiệm trung ương (CPF); tham gia CPF là bắt buộc đối với mọi người; Mục đích chính của CPF là cung cấp những khoản trợ cấp chăm sóc sức khỏe, tử tuất và tàn tật cũng như nguồn tài trợ cho các thành viên mua bảo hiểm; Cơ sở của chế độ này là sự tự cứu và động lực cá nhân, các trợ cấp cho cá nhân hoàn toàn phụ thuộc vào sự đóng góp của họ và của người sử dụng lao động của họ.
Publisher: Văn phòng Quốc hội
Date Created: 1997
Issue Date: 1997
Type: 1997
Format: 11 tr., pdf
Source: Tháng 12. 1997
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • TLTK_MOTSOTHONGTINTHAMKHAOBAOHIEMXAHOIOSINGAPO.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.