Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32567
Title: Một số thông tin tham khảo về đường lối đối ngoại hiện nay của Mỹ, Trung Quốc, Ấn độ
Authors: Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học
Keywords: Đường lối đối ngoại
Quan hệ ngoại giao
Trung Quốc
Mỹ
Ấn Độ
Abstract: Dịch vụ nghiên cứu theo yêu cầu của Đại biểu Quốc hội
Nội dung chuyên đề gồm: Vài nét về đường lối đối ngoại hiện nay của Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ: Đường lối đối ngoại của Mỹ; Đường lối đối ngoại của Trung Quốc; Đường lối đối ngoại của Ấn Độ.
Publisher: Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học
Date Created: 2001
Issue Date: 2001
Type: 2001
Format: 9tr., pdf
Spatial: Thư Viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao
Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.