Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32711
Title: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Keywords: Báo cáo
Ban chấp hành trung ương
Abstract: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng do đồng chí Phạm Văn Đồng trình bày ngày 16/12/1976
Issue Date: 1976-02-16
Type: Book
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.