Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32723
Title: Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng do Tổng Bí thư Lê Duẩn đọc ngày 20/12/1976
Keywords: Diễn văn
Diễn văn bế mạc
Abstract: Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng do Tổng Bí thư Lê Duẩn đọc ngày 20/12/1976
Issue Date: 1976-12-20
Type: Book
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Dien van be mac Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu IV cua Dang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 225,27 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.