Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32724
Title: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên Chủ nghĩa xã hội
Keywords: Cương lĩnh
Cương lĩnh xây dựng đất nước
Abstract: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên Chủ nghĩa xã hội
Issue Date: 1991
Type: Book
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Cuong linh xay dung dat nuoc thoi ky qua do len CNXH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 403,31 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.