Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32727
Title: Báo cáo xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương (khoá VI)
Authors: Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Keywords: Báo cáo
Báo cáo xây dựng
Abstract: Báo cáo xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương (khoá VI) tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng, ngày 27-6-1991
Issue Date: 1991
Type: Book
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bao cao xay dung Dang. sua doi Dieu le Dang_BCHTW6.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 454,28 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.