Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32730
Title: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V
Authors: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V
Keywords: Đại hội Đảng
văn kiện
Abstract: Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương về tình hình và nhiệm vụ chung; những nhiệm vụ chủ yếu về kinh tế - xã hội trong nǎm nǎm 1981 - 1985 và những nǎm 80, những nhiệm vụ vǎn hóa, xã hội; tǎng cường nhà nước xã hội chủ nghĩa, phát động phòng trào cách mạng của quần chúng; tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; nâng cao sức chiến đấu của Đảng
Issue Date: 1982-03
Type: Article
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bao cao chinh tri.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 794,02 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.