Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32742
Title: Báo cáo của Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng về kết quả bầu cử của Đại hội
Authors: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V
Keywords: Đại hội Đảng
Văn kiện
Abstract: Báo cáo của Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng về kết quả bầu cử của Đại hội do đồng chí Lê Đức Thọ trình bày Sáng ngày 31 tháng 3 năm 1982
Issue Date: 1982-03
Type: Article
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bao cao ve ket qua bau cu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 292,98 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.