Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32744
Title: Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Đảng Cộng sản Việt Nam Về "Báo cáo về xây dựng Đảng" và những đề nghị cụ thể về bổ sung Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Authors: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V
Keywords: Đại hội Đảng
Văn kiện
Abstract: Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Đảng Cộng sản Việt Nam Về "Báo cáo về xây dựng Đảng" và những đề nghị cụ thể về bổ sung Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ngày 31 tháng 3 năm 1982
Issue Date: 1982-03
Type: Article
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nghi quyet ve Bao cao ve XD Dang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 190,03 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.