Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32751
Title: Tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội
Authors: Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Authors: Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Keywords: Báo cáo
Báo cáo về các văn kiện
Abstract: Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII về các văn kiện trình Đại hội VIII do đồng chí Đỗ Mười, Tổng Bí thư trình bày ngày 28-6-1996
Issue Date: 1996-06-28
Type: Book
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bao cao_BCHTWkhoa7_van kien trinh DH8.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 500,3 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.