Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32752
Title: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam về bổ sung và sửa đổi một số điểm cụ thể trong Điều lệ Đảng
Authors: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI
Keywords: Đại hội Đảng
Văn kiện
Abstract: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam về bổ sung và sửa đổi một số điểm cụ thể trong Điều lệ Đảng (ngày 18 tháng 12 năm 1986)
Issue Date: 1986-12
Type: Article
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nghi quyet DH6_bs sd 1 so dieu Dieu le Dang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 258,33 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.