Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32755
Title: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI
Authors: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI
Keywords: Đại hội Đảng
Văn kiện
Abstract: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI do đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa V), Chủ tịch Hội đồng Nhà nước trình bày ngày 15 tháng 12 năm 1986
Issue Date: 1986-12
Type: Article
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bao cao chinh tri_BCHTW.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.