Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32763
Title: Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III
Keywords: Nghị quyết
Đại hội đại biểu toàn quốc
Abstract: Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam về nhiệm vụ và đường lối của Đảng trong giai đoạn mới, ngày 10-9-1960
Issue Date: 1960-09-10
Type: Book
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.