Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32768
Title: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển
Authors: Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Authors: Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Keywords: Báo cáo
Báo cáo chính trị
Ban chấp hành trung ương Đảng
Abstract: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng về Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển
Issue Date: 2006
Type: Book
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 722,5 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.