Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32771
Title: Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về các Văn kiện Đại hội X của Đảng
Authors: Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Authors: Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Keywords: Báo cáo
Văn kiện đại hội
Nông Đức Mạnh
Abstract: Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về các Văn kiện Đại hội X của Đảng (Do đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trình bày ngày 18-4-2006)
Issue Date: 2006-04-18
Type: Book
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bao cao ve cac van kien Dai hoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 561,43 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.