Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32772
Title: Bản trình bày của đoàn Chủ tịch về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các văn kiện Đại hội X
Authors: Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Authors: Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Keywords: Bản trình bày
Văn kiện đại hội
Nguyễn Phú Trọng
Abstract: Bản trình bày của đoàn Chủ tịch về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các văn kiện Đại hội X của Đảng (Do đồng chí Nguyễn Phú Trọng trình bày ngày 24 tháng 4 năm 2006)
Issue Date: 2006-04-24
Type: Book
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ban trinh bay cua doan Chu tich ve y kien thao luan cua cac Dai bieu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 595,56 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.