Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32778
Title: Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam
Authors: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
Keywords: Đại hội Đảng
Diễn văn khai mạc
Nguyễn Minh Triết
Abstract: Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc sáng ngày 12 tháng 1 năm 2011
Issue Date: 2011-01
Type: Article
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Dien van khai mac Dai hoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 291,73 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.