Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32780
Title: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011)
Authors: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
Keywords: Đại hội Đảng
Văn kiện
Cương lĩnh
Abstract: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) được trình bày với những nội dung sau đây: Quá trình cách mạng và những bài học kinh nghiệm; Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Những định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng
Issue Date: 2011-01
Type: Article
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 408,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.