Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32781
Title: Điều lệ Đảng
Authors: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
Keywords: Đại hội Đảng
Điều lệ
Abstract: Điều lệ Đảng (do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2011)
Issue Date: 2011-01
Type: Article
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Dieu le Dang cong san Viet Nam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 458,8 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.