Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32789
Title: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
Authors: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
Keywords: Đại hội Đảng
Văn kiện
Đại hội Đại biểu toàn quốc
Description: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được trình bày với nội dung sau: Kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X; Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo con đường xã hội chủ nghĩa; Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm (2011-2015); Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, kinh tế tri thức; bảo vệ môi trường; Chăm lo phát triển văn hóa; Thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển; Tăng cường quốc phòng an ninh; Bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Triển khai đồng bộ, toàn diện hoạt động đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng
Issue Date: 2011-01
Type: Article
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bao cao chinh tri cua Ban chap hanh trung uong Dang khoa X.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 885,56 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.