Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32792
Title: Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam
Authors: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
Keywords: Đại hội Đảng
Văn kiện
Nguyễn Phú Trọng
Abstract: Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đọc ngày 19 tháng 1 năm 2011
Issue Date: 2011-01
Type: Article
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Dien van be mac.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 297,62 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.