Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32909
Title: Một số thông tin về tổ chức chính quyền địa phương ở Hàn Quốc và Trung Quốc
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: Chính quyến địa phương
Hàn Quốc
Trung Quốc
Abstract: Nội dung tài liệu gồm: Về chính quyền địa phương ở Hàn Quốc: Trình bày quá trình lịch sử; Mô hình và nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương ; bầu cử ở địa phương và sự tham gia của công dân; các mối quan hệ của chính quyền địa phương -- Đại hội đại biểu nhân dân và Ủy ban Thường vụ đại hội đại biểu nhân dân Thành phố Bắc Kinh khóa XI
Publisher: Văn phòng Quốc hội
Date Created: 2001
Issue Date: 2001
Type: 2001
Format: 45 tr., pdf
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TLTK_MOTSOTHONGTINVE.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.