Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/33920
Title: Một số ý kiến đóng góp vào việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật lao động 1994
Authors: Lê Thị Hoài Thu
Keywords: Bộ luật lao động 1994
Ý kiến đóng góp
Abstract: Nội dung bài viết "Một số ý kiến đóng góp vào việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật lao động 1994"
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Issue Date: 2002
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 49_MOTSOYKIENDONGGOP_TC_SO1_2002.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.