Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/34339
Title: Các luật đã thông qua tại kỳ họp: Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa IX, kỳ họp thứ 9 (Từ ngày 02-3 đến này 20-3-1996). Luật Hợp tác xã
Authors: Quốc hội
Authors: Quốc hội
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ chín
Luật Hợp tác xã
Trả lời chất vấn
Abstract: Electronic Resources
Luật này áp dụng đối với hợp tác xã trong các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân
Publisher: Văn phòng Quốc hội
Issue Date: 1996
Format: tr.590-620 , .pdf
Source: Kỷ yếu của Quốc hội khóa IX - Kỳ họp thứ chín (Từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 1996). Tập 9
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • LUATHOPTACXA_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUCHIN_1996_TAPIX.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.