Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/34373
Title: [Về việc Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội: Đồng chí Lương Quang Thư - Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Hưng]
Authors: Nguyễn Cảnh Định
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ tám
Thủy lợi
Đê điều
Trả lời chất vấn
Abstract: Electronic Resources
Số: 1902 CV/ TL
Bộ Thủy lợi trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội về vấn đề xử lý các vi phạm Pháp lệnh về đê điều ở đê Yên Phụ - Nhật Tân
Issue Date: 1995
Format: tr. 864-868, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 2.10 đến ngày 28.10.1995)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.