Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/34432
Title: Tờ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội về các danh mục hàng hóa và chương trình cắt giảm thuế nhập khẩu để thực hiện chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) và tham gia Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA)
Authors: Hồ Tế
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ tám
Thuế nhập khẩu
Ưu đãi thuế quan
Khu vực mậu dịch tự do ASEAN
Abstract: Electronic Resources
Số; 5981/QHQT
Nguyên tắc xây dựng các danh mục hàng hóa và lịch trình cắt giảm thuế để thực hiện chương trình CEPT - Chương trình cụ thể - Về tác động của chương trình giảm thuế đối với kinh tế trong nước và giải pháp của Chính phủ
Issue Date: 1995
Format: tr. 464-477, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 2.10 đến ngày 28.10.1995)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.