Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/34456
Title: [Về việc Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội: Ông Dương Tấn Đệ - Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ ]
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ tám
Bộ Tài chính
Trả lời chất vấn
Giáo dục
Giáo viên
Trợ cấp đứng lớp cho giáo viên
Abstract: Electronic Resources
Số: 2871 TC/HCSN
Bộ Tài chính trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội về lý do chưa thực hiện quyết định trợ cấp 20% cho giáo viên trực tiếp giảng dạy từ 1/7/1995
Issue Date: 1995
Format: tr. 632-633, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 2.10 đến ngày 28.10.1995)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • SO2871_TC_HCSN_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUTAM_1995_TAPVIII(13).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 827,91 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.