Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/34461
Title: [Về việc Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Hưng; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ]
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ tám
Bộ Tài chính
Trả lời chất vấn
Công nợ
Abstract: Electronic Resources
Số: 2884TC/TCT
Bộ Tài chính trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội về các vấn đề giải quyết tồn đọng công nợ của năm 1995 trong kế hoạch năm 1996 làm ảnh hưởng đến sản xuất
Issue Date: 1995
Format: tr. 645-650, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 2.10 đến ngày 28.10.1995)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • SO2884_TC_VP_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUTAM_1995_TAPVIII(18).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.