Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/34468
Title: [Về việc Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ]
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ tám
Bộ Tài chính
Trả lời chất vấn
Ngân sách nhà nước
Abstract: Electronic Resources
Số: 2926 TC/NSNN
Bộ Tài chính trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội về vấn đề thực hiện công khai dân chủ về thu, chi ngân sách nhà nước
Issue Date: 1995
Format: tr. 667-668, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 2.10 đến ngày 28.10.1995)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • SO2926_TC_NSNN_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUTAM_1995_TAPVIII(24).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 829,44 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.