Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/34902
Title: Những hạn chế, bất cập liên quan đến chế định tài sản và quyền sở hữu trong Bộ luật dân sự năm 2005 và gợi ý về hướng khắc phục trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường Việt Nam
Authors: Luật sư Nguyễn Duy Lãm
Keywords: Chế định tài sản
Quyền sở hữu
Kinh tế thị trường
Bộ luật Dân sự
Abstract: Bài tham luận nêu lên những hạn chế, bất cập liên quan đến chế định tài sản và quyền sở hữu trong Bộ luật dân sự năm 2005 và gợi ý về hướng khắc phục trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường Việt Nam
Publisher: Bộ Tư pháp
Issue Date: 2015
Type: Working Paper
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.