Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/35046
Title: Tư duy và lối sống của người công giáo Việt Nam nhìn từ góc độ văn hóa – tôn giáo
Authors: Nguyễn Quang Hưng
Keywords: người công giáo
tôn giáo
văn hóa
Publisher: Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo tín ngưỡng, Viện CNCSKH, Học viện CT-HC Quốc gia Hồ Chí Minh
Type: Thông tin chuyên đề
Source: Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo tín ngưỡng, Viện CNCSKH, Học viện CT-HC Quốc gia Hồ Chí Minh
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch
Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.