Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/35048
Title: Đạo tin lành trong mối tương quan với văn hóa dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam
Authors: Nguyễn Xuân Hùng
Keywords: văn hóa
tín ngưỡng, tôn giáo
đạo tin lành
Publisher: Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo tín ngưỡng, Viện CNCSKH, Học viện CT-HC Quốc gia Hồ Chí Minh
Type: Thông tin chuyên đề
Source: Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo tín ngưỡng, Viện CNCSKH, Học viện CT-HC Quốc gia Hồ Chí Minh
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch
Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.