Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/35050
Title: Vài nét về ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống văn hóa tinh thần dân tộc
Authors: Đặng Thị Lan
Keywords: văn hóa
tôn giáo
ảnh hưởng của Phật giáo
Publisher: Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo tín ngưỡng, Viện CNCSKH, Học viện CT-HC Quốc gia Hồ Chí Minh
Type: Thông tin chuyên đề
Source: Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo tín ngưỡng, Viện CNCSKH, Học viện CT-HC Quốc gia Hồ Chí Minh
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch
Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.