Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/35058
Title: Một số vấn đề về vị trí, tính chất của HĐND, UBND theo pháp luật hiện hành và hướng sửa đổi khi xây dựng Luật tổ chức chính quyền địa phương
Authors: Trung tâm Thông tin khoa học - Viện nghiên cứu lập pháp
Keywords: Hội đồng nhần dân
Ủy ban nhân dân
Luật tổ chức chính quyền địa phương
Publisher: Viện nghiên cứu lập pháp
Date: 2014
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Source: Viện nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 78. Motsovandevetinhchatvitri_HDND_UBND_CQDP.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 550,31 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.