Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35116
Title: Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về quy trình và thủ tục làm việc tại kỳ họp Quốc hội
Authors: TS Ngô Đức Mạnh
Ths Hoàng Minh Hiếu
Ths Nguyễn Mạnh Dũng
Keywords: Quy trình
Kỳ họp Quốc hội
Văn bản pháp luật
Thủ tục làm việc
Abstract: Báo cáo đã cung cấp thông tin tổng quan về tính chất hoạt động, vai trò của quy trình, thủ tục làm việc của Quốc hội. Từ đó rút ra nhận xét, đánh giá chung về các quy đinh pháp luật của kỳ họp Quốc hội, đồng thời đề xuất một số giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện các quy định pháp luật hiện hành.
Issue Date: 2009
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.