Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35137
Title: Hoạt động khủng bố tại Đông Nam Á và tác động đến an ninh quốc gia Việt Nam
Authors: Viện chiến lược và khoa học công an, Bộ Công an
Keywords: Tổ chức khủng bố
Đông Nam Á
An ninh quốc gia
Việt Nam
Hoạt động khủng bố
Abstract: Tài liệu tham khảo được chia thành 2 nội dung chính gồm: (1) Hoạt động khủng bố và phòng ngừa, đấu tranh chống khủng bố tại Đông Nam Á, (2) Những vấn đề đặt ra đối với an ninh quốc gia Việt Nam. Trong đó tài liệu tập trung phân tích tác động nhiều mặt của các tổ chức khủng bố đến an ninh Việt Nam, từ đó đề xuất và triển khai các giải pháp phòng ngừa.
Issue Date: 2016
Type: Tài liệu tham khảo khác
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh
Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2. KhungboDNA.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,71 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.