Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/35363
Title: Thông tin khoa học lập pháp. Số chuyên đề 2
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Viện Nghiên cứu lập pháp
Hiến pháp 1992
Quyền lực Nhà nước
Luật hiến định
Kinh tế thị trường
Tài chính ngân sách
Chế định Quốc hội
Chế định Chính phủ
Chế định Chủ tịch nước
Chế định Tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân
Hoàng Chí Bảo
Đinh Xuân Thảo
Nguyễn Văn Pha
Nguyễn Như Phát
Đào Trí Úc
Bùi Ngọc Thanh
Dương Thị Thanh Mai
Nguyễn Tất Viễn
Nguyễn Linh Giang
Đặng Văn Thanh
Abstract: Chuyên đề đặc biệt số 2 "Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992" bàn về các luận cứ Hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước; Quy định về mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; Chế định quyền con người, quyền nghĩa vụ của của công dân,...
Issue Date: 2013-5
Type: Thông tin chuyên đề
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Truyền thông, Báo chí, Xuất bản

Files in This Item:
Thumbnail
  • So chuyen de Hien phap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 56,28 MB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.