Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35987
Title: Pháp luật về tổ chức tài chính vi mô ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Thái Hà
Keywords: Nguyễn Thái Hà
Ngân hàng chính sách xã hội
Ngân hàng hợp tác xã
Ngân hàng
Ngân hàng thương mại
Ngân hàng Nhà nước
Ngân hàng Trung ương
Tài chính quy mô nhỏ
Tổ chức tín dụng
Tài chính vi mô
Abstract: Luận án đã làm rõ một số khái niệm vốn đang được tiếp cận rất khác nhau trong thực tế như tài chính vi mô, tổ chức tài chính vi mô, pháp luật về tài chính vi mô, pháp luật về tổ chức tài chính vi mô; làm rõ bản chất và nêu lên những đặc trưng pháp lý cơ bản của tài chính vi mô và tổ chức tài chính vi mô; nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện pháp luật về tổ chức tài chính vi mô ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay qua đó xây dựng cơ sở lý luận của lĩnh vực pháp luật này; đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật về tổ chức tài chính vi mô ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Advisor: PGS. TS. Nguyễn Như Phát
Issue Date: 2016
Type: Luận án
Extent: 164tr.
Method: luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLvetochuctaichinhvimo_NguyenThaiHa.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.