Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/36333
Title: Khuôn khổ pháp lý về tổ chức và hoạt động của nghị viện một số nước trên thế giới
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Khuôn khổ pháp lý
Tổ chức và hoạt động của nghị viện
Nội quy của Nghị viện
Bộ quy tắc ứng xử
Các quyết định có tính tiền lệ
Quy tắc của các đảng chính trị
Tập quán và truyền thống tại Nghị viện
Tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện
Quy chế của các Ủy ban
Mức độ hoàn thiện
Đảng chính trị
Abstract: Chuyên đề này giới thiệu kinh nghiệm nước ngoài trong việc xây dựng các văn bản điều chỉnh tổ chức và hoạt động của nghị viện. Ví dụ, điều chỉnh bằng một văn bản hay nhiều văn bản, thường là văn bản do cơ quan nào ban hành, mối quan hệ giữa các văn bản, cách thức quy định về nghị viện v.v… Mặc dù không có tính chất “pháp lý” nếu xét một cách chặt chẽ, nhưng chuyên đề này sẽ giới thiệu cả những dạng văn bản hoặc nguồn điều chỉnh hoạt động của nghị viện như Bộ quy tắc ứng xử của nghị sỹ, thông lệ nghị viện, các quy tắc của các chính đảng.
Publisher: Văn phòng Quốc hội
Issue Date: 2014-04-01
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Method: Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Right: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Khuon_kho_Pl__to_chuc__hoat_dong_nghi_vien_1_so_nuoc_tren_the_gioi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 688,85 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.