Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/36634
Title: Hoàn thiện pháp luật về kiểm toán nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Authors: Đặng Văn Hải
Keywords: Đặng Văn Hải
Pháp luật
Kiểm toán nhà nước
Nhà nước pháp quyền
Kiểm toán Nhà nước Liên bang
Kiểm toán viên
Ngân sách nhà nước
Ngân sách địa phương
Abstract: Luận án góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận về KTNN, nhằm thống nhất nhận thức về khái niệm và đặc điểm của KTNN. Đưa ra khái niệm và nội dung điều chỉnh, chỉ rõ đặc điểm và vai trò của pháp luật về kiểm toán nhà nước; xác lập các tiêu chí và điều kiện đảm bảo hoàn thiện pháp luật về kiểm toán nhà nước. Nghiên cứu yêu cầu của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đối với việc hoàn thiện pháp luật về kiểm toán nhà nước. Đề xuất các quan điểm cần quán triệt trong hoàn thiện pháp luật về kiểm toán nhà nước, đồng thời kiến nghị các nhóm giải pháp hoàn thiện pháp luật về kiểm toán nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta hiện nay.
Advisor: GS.TSKH Đào Trí Úc
Issue Date: 2014
Type: Luận án
Extent: 173tr.
Method: luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
 • NOIDUNGCHINH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,25 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOMTAT-V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 506,15 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOMTAT-EN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 220,47 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • THONGTINMOI-V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 273,19 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • THONGTIN-EN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 188,47 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.