Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37230
Title: Một số vấn đề về mục tiêu, trọng tâm và cách thức hỗ trợ nhìn từ một số kinh nghiệm quốc tế
Authors: Lê Duy Bình
Keywords: Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Nhà nước
Nhật Bản
Abstract: Bài viết đưa ra các thông tin, số liệu và một số phân tích về thực trạng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, đồng thời trình bày một số kinh nghiệm quốc tế trong phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Issue Date: 2016-07
Type: Tài liệu tham khảo khác
Method: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.