Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37264
Title: Đổi mới phương thức quản lý phần vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp
Authors: Phạm Phan Dũng
Keywords: Giai đoạn chuyển đổi
Kinh tế
Đa dạng hóa
Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
Quản trị doanh nghiệp
Abstract: Đề cập về nhu cầu cấp tiết trong việc đổi mới phương thức quản lý phần vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp ở Việt Nam và định hướng phát triển Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.
Issue Date: 2004-12-06
Type: Tài liệu tham khảo khác
Method: Hội nghị Quốc tế về Quản trị Doanh nghiệp của IFC/OECD
Bộ Tài chính
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 17. Doi moi phuong thuc quan ly phan von NN dau tu tai cac DN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 324,43 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.