Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37312
Title: Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2011
Authors: Chính phủ
Keywords: Số: 153/BC-CP
Công tác phong, chống tham nhũng
Luật phòng, chống tham nhũng
Thể chế
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng chống, tham nhũng
Biện pháp phòng, chống tham nhũng
Xử lý tham nhũng
Thực trạng công tác phòng, chống tham nhũng năm 2011
Phương hướng, nhiệm năm 2012
Truy tố
Thụ lý
Điều tra
Abstract: Báo cáo cung cấp thông tin về vấn đề tham nhũng và thực trạng tình hình tham nhũng năm 2011, cụ thể: (1) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng chống, tham nhũng; (2) Biện pháp phòng ngừa: Công khai minh bạch hoạt động cuả cơ quan, tổ chức và đơn vị; Minh bạch tài sản, thu nhập...) (3). Xử lý tội phạm tham nhũng. Báo cáo kèm theo phụ lục gồm: Phụ lục 1: Kết quả kê khai tài sản thu nhận năm 2010; Phụ lục 2: Kết quả khởi tố, truy tố, xét xử tội phạm tham nhũng theo số thống kê của Viện kiểm sát nhân dân tối cao từ ngày 01/1-/2010 - 31/07/2011; Phụ lục 3: Tiến độ điều tra, truy tố, xét sử các vụ án, vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp ban chỉ đạo Trung ương tập trung chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc.
Issue Date: 2011-09-07
Type: Báo cáo
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5. CV 153_BC_CP (Phong chong tham nhung 2011).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 39,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.