Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37565
Title: Nghiên cứu trao đổi Bàn về vai trò nòng cốt của nhà nước trong hoạt động Trợ giúp pháp lý của Việt Nam hiện nay
Authors: Th.S Đào Dư Long
Keywords: Vai trò của Nhà nước
Hoạt động trợ giúp pháp lý
Công tác xóa đói giảm nghèo
Trợ giúp pháp lý
Abstract: Bài viết chứng minh Nhà nước giữ vai trò nòng cốt trong hoạt động Trợ giúp pháp lý.
Issue Date: 2015
Type: Tài liệu tham khảo khác
Method: Cục Trợ giúp Pháp lý - Bộ Tư pháp
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.