Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/37622
Title: Thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam trong xu thế hội nhập và tự do hóa thương mại quốc tế
Authors: Nguyễn Thị Thanh Hoài
Keywords: Thuế xuất khẩu
Thuế nhập khẩu
Kinh tế
Thương mại
Tổng kim ngạch xuất khẩu
Tự do hóa thương mại
Thương mại quốc tế
Abstract: Bài viết đánh giá những kết quả tích cực của thuế xuất, nhập khẩu hiện hành, qua đó nêu lên những hạn chế tồn tại và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Issue Date: 2016-10-26
Type: Tiêu điểm
Bài trích
Extent: 6tr.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.